Telefon 604 635 524 E-mail info@vyrobapolepu.cz Snadná instalace • Férové ceny • Grafický návrh zdarma

Obchodní podmínky

1. Základní pojmy a ustanovení

Definice vztahu mezi společností ESH Media print s.r.o., IČ 17904111, (dále jen „Dodavatel“) na jedné straně a poptávajícím na druhé straně (dále jen „Uživatel“ nebo „Zákazník“). Přístupem na web souhlasí Uživatel s těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky se vztahují na všechny weby, prodejní činnosti, a aktivity v portfoliu společnosti.

2. Odmítnutí poptávky nebo zakázky

Dodavatel si uchovává právo odmítnout poptávku, nebo zakázku, bez udání důvodu.

3. Smluvní vztah

Uhrazením faktury, nebo podáním závazné objednávky, odsouhlasuje Zákazník tyto Obchodní podmínky.

4. Dodací lhůty a výroba

Termíny výroby jsou variabilní, podle množství jiných zakázek, a jejich objemu. Pozdní dodání nemůže být důvodem pro uznání reklamace. Obvyklé termíny výroby jsou zhruba: 2 pracovní dny pro polepy z řezané folie; 3 – 5 pracovních dní pro tištěné polepy; 3 týdny pro výrobu 3D objektů; 5 pracovních dní pro nosiče reklamy. Zboží Dodavatel zasílá pomocí třetích stran (kurýr, pošta), a nemůže ručit za případné poškození v průběhu přepravy. Dodavatel pro Zákazníka připravuje zakázku podle zákazníkem dodaných podkladů (především rozměry, barevnost apod.). Případné nesrovnalosti nemohou být důvodem pro uznání reklamace.

5. Grafické návrhy

Dodavatel připravuje pro Uživatele grafické návrhy zdarma, z dodaných podkladů. Dodavatel je oprávněn účtovat vícenáklady za přípravu podkladů v případě, kdy tvorba vyžaduje větší úsilí, nebo po požadavku Uživatele. Dodavatel ale vždy předem vyčíslí náklady na úpravu podkladů, a úpravu provede až po odsouhlasení Uživatelem.

6. Grafické podklady a výroba

Dodavatel neručí za kvalitu vstupních podkladů dodaných zákazníkem. Podklady jsou zadány do výroby tak, jak byly dodány. Vadné vstupní podklady nemohou být důvodem pro uznání reklamace. Grafické podklady připravené Dodavatelem jsou v kompletním vlastnictví Dodavatele, a jejich kopírování, nebo používání pro jiné účely je výslovně zakázáno. Dodavatel pro Zákazníka připravuje zakázku podle dodaných podkladů (především rozměry, barevnost apod.). Prvním uváděným rozměrem je vždy šířka (horizontální osa), druhým výška (vertikální osa). Případné nesrovnalosti nemohou být důvodem pro uznání reklamace. Zákazník akceptuje drobné rozdíly v barevnosti, obzvláště v porovnání s náhledem na monitoru/displeji a výsledným dodaným tiskem. Polepy jsou vyráběny potiskem na nelepící stranu.

7. Podmínky instalace polepů

Pro instalaci polepů je nutné dodržovat několik základních pravidel: a) Okolní teplota by měla být vyšší než 8°C b) Nemělo by pršet, ani foukat silný vítr c) Předmět polepu je omytý, suchý, a očištěný od případných předchozích polepů d) Předmět polepu je hladký, zbavený všech překážek (kliky, madla, stěrače aut apod.) e) Doporučujeme postupovat dle dodaného návodu

8. Instalace polepů Dodavatelem

Zákazník je povinen respektovat a zajistit pro instalaci především tyto podmínky: a) Okolní teplota by měla být vyšší než 8°C b) Nemělo by pršet, ani foukat silný vítr c) Předmět polepu je omytý, suchý, a očištěný od případných předchozích polepů d) Předmět polepu je pevný, hladký, zbavený všech překážek (kliky, madla, stěrače aut apod.) e) Nejvyšší výška vrchní části polepu je 330 cm nad pevnou zemí f) Dodavatel má právo odmítnout provedení instalace v případě, kdy nejsou dodrženy tyto podmínky. Případné náklady budou přičteny na vrub Zákazníka. g) Zákazník je Dodavatelem před instalací informován o možných rizicích poškození při instalaci, tato případná poškození tedy nemohou být zdrojem reklamací h) Dodavatel při instalaci vždy postupuje v nejlepším možném zájmu pro Zákazníka

9. Cena a platební podmínky

Pokud není uvedeno jinak, cenami zobrazenými v nabídkách se rozumí cena bez DPH, za 1 kus. Ceny se stanovují individuálně, podle dodané poptávky. Po odsouhlasení návrhu a cenové kalkulace připraví Dodavatel zálohovou fakturu – pokud není uvedeno jinak, je tato vždy na 100% ceny zakázky. Dodavatel zboží na dobírku nedodává. Dodavatel začíná výrobu v momentě, kdy je připsána platba dle zálohové faktury na účet Dodavatele. Až do úplného uhrazení předmětu zakázky je tento v majetku Dodavatele. Za zpožděnou úhradu zakázky je Dodavatel oprávněn účtovat penále za prodlení ve výši 0,05% z hodnoty zakázky za každý den prodlení.

10. Storno objednávky

Storno objednávky je možné, ale pouze písemnou formou oznámení. Dodavatel je oprávněn účtovat náklady za storno objednávky, výše storno poplatku se liší dle termínu zrušení od zadání předmětu díla do výrobního plánu. Storno poplatek se počítá procenty z celkové výše hodnoty zakázky. Sazba za zrušení objednávky od okamžiku uhrazení zálohy, nebo podání objednávky: a) Do dvou hodin – storno 15% (minimálně 250,- Kč, maximálně však 1.200,- Kč) b) Do 24 hodin – storno 35% c) Nad 24 hodin, před dokončením zakázky – storno 75% d) Po dokončení zakázky – storno 100% Dodavatel následně do pěti pracovních dní provede vratku platby zpět na účet, ze kterého byla platba podána, ponížený o uvedený storno poplatek, a pošle Zákazníkovi opravný daňový doklad. Případně Dodavatel pošle Zákazníkovi fakturu v případě, kdy se bude jednat o platbu na fakturu se splatností.

11. Vlastnosti produktů

Každý produkt může mít své specifické vlastnosti, které ale nelze uznat za reklamaci. Jedná se především o tyto:

12. Dodání zboží či služeb, záruka na zboží, reklamace

Dodavatel při výrobě zakázky, případně instalaci, vždy postupuje v nejlepším možném zájmu pro Zákazníka. V případě instalace polepů Dodavatelem, je Zákazník povinen po dokončení díla potvrdit Protokol opředání zakázky. Potvrzením Protokolu je zakázka dokončena, a na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Záruka na zboží se řídí právními předpisy České republiky, případně nadřazenou legislativou. Reklamace jsou přijímány pouze písemnou formou. Dodavatel provede kontrolu obchodního případu v nejkratší možné době, a Zákazníka písemně vyrozumí o výsledku šetření. Reklamaci může Zákazník také podat ústně, při instalaci na místě provedení zakázky. Reklamaci posoudí dodavatel v nejbližší možné době, a Zákazníka písemně vyrozumí.

13. Propagace zakázky

Dodavatel může použít fotodokumentaci zakázky k následné vlastní propagaci, a to na tištěných propagačních materiálech, stejně jako k použití k propagaci na internetu, a sociálních sítích. Zákazník má právo toto odmítnout, toto ale musí být uvedeno předem, před započetím zakázky.   


Potřebujete poradit s výběrem toho
nejlepšího řešení? +420 604 635 524

Kontaktujte nás pro konzultaci řešení.